Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Nasza Poradnia w ramach diagnozowania psychologiczno-pedagogicznego, uprawniona jest do wydawania następujących Opinii:

 • przyspieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną
 • odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci z problemami rozwojowymi
 • przeprowadzamy diagnozę przyczyn trudności szkolnych dla dzieci i młodzieży w kierunku:
 • dyskalkulii – specyficznych trudności w uczeniu się matematyki
 • dysgrafii – specyficznych trudności w opanowaniu kaligrafii
 • dysleksji – specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu
 • dysortografii – specyficznych trudności w zastosowaniu poprawnej pisowni
 • ryzyka dysleksji
 • dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią)
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia, jego potrzeb edukacyjnych i rozwojowych– dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi, np. dysleksja, dyskalkulia, ADHD, obniżone możliwości intelektualne, nerwica
 • indywidualizowania przez nauczycieli pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia– dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi, np. dysleksja, dyskalkulia, ADHD, obniżone możliwości intelektualne, nerwica
 • wpływu zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia– dla potrzeb ustalania ocen klasyfikacyjnych z zachowania dla dzieci, których trudności rozwojowe (np. ADHD) uniemożliwiają pełne sprostanie wymaganiom
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce dla dzieci, które potrzebują np. dodatkowych zajęć wyrównawczych, terapeutycznych albo innej formy opieki psychologicznej lub pedagogicznej ze strony szkoły