Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Jeśli widzicie, że Wasze dziecko nie rozwija się prawidłowo, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości czy rozwój psychomotoryczny mowy przebiega prawidłowo, jeśli coś budzi Wasze obawy – zapraszamy na BEZPŁATNE zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka organizowane przez naszą poradnię.

Celem wczesnego wspomagania rozwoju jest pomoc dzieciom z zaburzonym rozwojem psychoruchowym i społecznym, zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzicom i opiekunom. Wymagana jest Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydawana jedynie przez Publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Na podstawie opinii zespół naszych specjalistów opracowuje indywidualny program terapeutyczny i ustala harmonogram zajęć terapeutycznych dla dziecka, które objęte jest tą formą bezpłatnej  pomocy od czasu wykrycia trudności rozwojowych do czasu pójścia do szkoły.

Zatrudniamy specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zespół obejmuje specjalistów z dziedziny psychologii, pedagogiki i logopedii. W ramach wczesnego wspomagania w KROPCE dzieci mogą korzystać z następujących terapii:

·  Psychologiczna

·  Pedagogiczna / Surdopedagogiczna – praca terapeutyczna z dziećmi z niedosłuchem  / Tyflopedagogiczna  – praca terapeutyczna z dziećmi z niedowidzeniem

·  Logopedyczna / Neurologopedyczna

·  Integracja Sensoryczna

Zadania wczesnego wspomagania rozwoju:

  • udzielanie pomocy rodzinie w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
  • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzeniu konsultacji dla rodziców w zakresie pracy z dzieckiem,
  • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu,
  • pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych,
  • pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego możliwości,
  • zapobieganie występowaniu lub pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka,
  • dostarczanie rodzicom wsparcia w związku z długotrwałym kryzysem emocjonalnym, wynikającym z faktu niepełnosprawności ich dziecka,
  • stopniowe przygotowanie rodziców do roli osób wspomagających rozwój ich dziecka.