Diagnoza ADHD – nadpobudliwości psychoruchowej

Nadpobudliwość psychoruchowa należy do problemów, które coraz częściej sygnalizowane są przez rodziców i nauczycieli. Dzieje się tak między innymi dlatego, że to właśnie dzieci z ADHD należą do tych, które najczęściej sprawiają poważne trudności wychowawcze. Ponadto zaburzenia uwagi oraz nadruchliwość i impulsywność powodują zwykle, że dzieci z ADHD osiągają często słabsze wyniki w nauce. Warunkiem i wstępem do podjęcia jakichkolwiek działań terapeutycznych jest rzetelna diagnoza, która składa się z kilku spotkań:

I WIZYTA

Jest to wywiad diagnostyczny, który przeprowadza psycholog. Zbiera on informacje dotyczące rozwoju i zachowania dziecka we wszystkich sferach, analizuje dokumentację dziecka. Obserwuje dziecko wykorzystując Kwestionariusz. Po I wizycie, psycholog omawia proces diagnostyczny oraz ukierunkowuje na dalsze wizyty do lekarza psychiatry dziecięcego i neurologa dziecięcego. Lekarz psychiatra analizuje dokumentację medyczną, obserwuje zachowania dziecka i ocenia jego stan somatyczny. Decyduje o ewentualnym skierowaniu na dodatkowe, niezbędne badania specjalistyczne.

II WIZYTA

Druga wizyta jest ukierunkowana na obserwację swobodną i kierowaną dziecka pod kątem kryteriów diagnostycznych. W czasie spotkania psycholog obserwuje spontaniczną aktywność dziecka, interakcje społeczne, komunikowanie się, sposób bawienia się, sprawność ruchową, a także przeprowadza próby dotyczące funkcjonowania poznawczego. Przebiega ona w czasie wspólnej aktywności/zabawy. Obserwuje się również zachowania dziecka w sytuacjach zadaniowych.

III WIZYTA

Podczas spotkania psycholog wykorzystuje testy psychologiczne i wystandaryzowane metody diagnostyczne.

IV WIZYTA

Jest to ostatnia wizyta i przychodzi na nią tylko rodzic/opiekun bez dziecka. Podczas spotkania przekazana zostaje rodzicom opracowana przez osoby badające pisemna Opinia psychologiczno-pedagogiczna wraz z dokładnymi zaleceniami do dalszej pracy. Zalecana jest obecność obojga rodziców, jest to czas na wszelkie pytania i wątpliwości